הנחיות חדשות (ומורכבות) לגבי השתתפות מלכרי”ם במכרזים

עדכון ראשוני מיום 11.9.22: הנחיות רשות המיסים תוקנו

בסיכום בין נציגי מנהיגות אזרחית – ארגון הגג של המגזר השלישי לבין רשות המיסים, הוסכם כדלקמן:

1 .מלכ”ר המעוניין לגשת למכרזי מדינה נדרש לפנות לרשות המסים לקבלת אישור. את הפניה יש להגיש לחטיבה המקצועית מע”מ באמצעות מערכת החלטות מיסוי שבאתר רשות המסים.
2. המלכ”ר יפרט בפניה את מהות המכרז והשירות המוצע ע”י המלכ”ר.
3. הפניה תוגש לא יאוחר מ-45 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. פניה שתוגש לאחר מועד זה תלווה בהנמקה לאיחור בהגשה.
4. יש לצרף לפניה את המסמכים הבאים: טופסי מכרז המדינה; אישור מלכ”ר; אישור ניהול תקין בתוקף ; אישור ניהול ספרים תקין; אישור מכוח סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (אם קיים).
5. במידה ועד למועד הגשת טופסי המכרז ע”י המלכ”ר לא התקבלה החלטה ע”י רשות המסים, יש לצרף לטופסי המכרז אישור מייצג בדבר הפניה לרשות המסים. אישור המייצג יכלול את נוסח הפניה לרשות המסים ואת מספר הפניה במערכת החלטת מיסוי

6. בדיקת הבקשות שיוגשו תיעשה ע”י החטיבה המקצועית מע”מ ברשות המסים  באופן מדגמי, כך שיהיו פניות שיקבלו תשובה חיובית או שלילית,  ויהיו פניות שלא יבדקו ולא יקבלו תשובה כלל ויפעלו בהתאם להצהרתם.
7. מלכ”ר המעוניין לקבל וודאות באשר לסיווגו ועומד בתנאי המסלול הירוק שפורסם ביום 22.8.22, רשאי לפנות לקבלת האישור בהתאם לתנאי המסלול הירוק. את האישור, בנוסח המפורט במסלול הירוק, הוא יקבל תוך 30 יום מיום הפניה.
8 הקריטריונים שיבחנו יהיו בהתאם להוראות החוק והפסיקה ובהתאם למדיניות שחלה עד כה, ערב פרסום המסלול הירוק.
9. יוקם צוות משותף של רשות המסים ונציגי המלכ”רים במטרה לגבש תוך זמן קצר קריטריונים ברורים לסיווג פעילות המלכ”רים.

להלן העדכון המלא מטעם מנהיגות אזרחית:
עדכון בעניין הנחיות רשות המיסים – השתתפות מלכ”רים במכרזים (mailchi.mp)

תודה רבה לכל העושים במלאכה!

אעדכן באופן סופי כאשר ההנחיות החדשות יעלו באתר רשות המיסים.

********

ביום 15.8.2022,  “פורסמו” הנחיות החדשות של רשות המיסים להשתתפות מלכרי”ם במכרזים. למה מרכאות מסביב למילה “פורסמו”? כי ההנחיות פורסמו במקום אחד, ללא המסמכים הנלווים, שפורסמו במקום אחר, תחת הכותרת “שוק ההון”. בהצלחה למצוא אותם ללא הלינקים שצירפתי. כבר התחלה רעה לשינוי מדיניות שנוי במחלוקת.

לפי ההנחיות, מלכ”ר אשר מעוניין להשתתף במכרז ציבורי (שנערך על-ידי גוף ציבורי (המדינה, תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה) נדרש להצטייד באישור מאת רשות המיסים לצורך סיווג פעילותו במסגרת המכרז  כפעילות מלכ”ר לצורכי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו – 1976 (להלן – חוק מע”מ).

רשות המיסים קבעה קריטריונים להגשת בקשה במסלול הירוק, שבהתקיימותם אותו גוף יוכר כמלכ”ר לצורך מע”מ. במקרים אחרים, רשות המיסים צריכה לקבוע אם  פעילות אותו מלכ”ר באותו מכרז תמשיך  להיחשב כמלכ”ר או תוגדר כ”עוסק” (כלומר, גוף עסקי שמשלם מע”מ עסקאות ומקזז מע”מ תשומות). המציע במכרז צריך להעביר את אישור רשות המיסים לעורך המכרז.

מלכ”ר אשר לא הודיע את ההודעה לפי ההנחיות, פעילותו במסגרת המכרז לא תוכר כפעילות מלכ”רית. גם אם יש לו אישור מלכ”ר ברשויות המס.

 

כלומר, ההנחיות יוצרות שלושה סוגי מלכר”ים:

  • אלה שבמסלול הירוק, אשר ייחשבו כמלכ”רים גם לצורך אותו מכרז; התנאים במסלול הירוק הם מגבילים מאוד ובכל מקרה, מכרזים מעל 20 מלש”ח (כולל תקופות האופציה) אינם נכנסים למסלול הירוק.
  • מלכר”ם שלא הודיעו על השתתפותם במכרז לרשות המיסים, והם ייחשבו כעוסקים לצורך אותו מכרז;
  • מלכר”ים  שהודיעו על השתתפותם במכרז לרשות המיסים, אבל לא נכנסים למסלול הירוק. לגביהם, רשות המיסים צריכה להחליט אם הם יסווגו כעוסק או כמלכ”ר לצורך אותו מכרז.

נכון להיום, לא שמעתי אפילו על מלכ”ר אחד שקיבל החלטה מרשות המיסים על השתתפותו במכרז (לפי הנחיות שהיו קיימות בעבר). אבל זה לא מפתיע אותי בכלל. גורמים ציבוריים מפרסמים אלפי מכרזים בשנה ולכל מכרז ניגשים כמה מציעים.  יש מכרזים (למשל אלו של  התכניות החינוכיות של משרד החינוך) שניגשים אליהם מאות מציעים. בחישוב פשוט, רשות המיסים תצטרך לקבל עוד עשרות אלפי החלטות בשנה. אם מישהו קיבל החלטה מרשות המיסים, הוא מוזמן לעדכן אותי.

מה קורה אם אין החלטה של רשות המיסים עד למועד ההגשה של המכרז? לפי ההנחיות,  המלכ”ר רשאי לצרף אישור מייצג כי פנה לרשות המסים בנושא סיווגו בהתאם לחוק מע”מ לצורך המכרז, על המייצג לצרף את הפנייה להחלטת מיסוי מקדמית בצירוף מספרה אשר ניתן לו על ידי המערכת בצורה אוטומטית.

מצד שני, יתכן ובמכרז יהיו הנחיות אחרות: לפי הוראות התכ”ם (תקנון כספים ומשק של החשב הכללי) שחלות על משרדי הממשלה,  מציע שזכה במכרז יצטרך  להגיש אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא אינו חב במע”מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, לכל המאוחר עד מועד החתימה על ההסכם. ככל שהמציע המתין למעלה מ-45 יום ולא קיבל אישור כאמור מרשות המיסים, יוכל המציע להגיש אישור מאת רואה חשבון או עורך דין, לפיו המציע פטור מתשלום מע”מ במסגרת ההתקשרות.

בקיצור, לעורך המכרז יש כללים אחרים ממה שחלים על מציעים. כי למה שהנחיות ממשלתיות יהיו אחידות וקוהרנטיות?!

מה קורה אם רשות המיסים מחליטה שמלכ”ר יסווג לצורך מע”מ כעוסק לצורך מכרז מסויים?

  • במקרה כזה (בהנחה שהחלטת רשות המיסים תגיע לפני ההחלטה במכרז), חישוב המחיר לצורך המכרז יהיה עם מע”מ.
  • יש לכם זכות שימוע בפני רשות המיסים וזכות לערער לביהמ”ש המחוזי (סעיפים 62 ו-64 לחוק מע”מ).

מנהיגות אזרחית – ארגון הגג של המגזר השלישי והחברה האזרחית פועל כדי לתקן או לבטל את ההנחיות. עדכונים על התקדמות המאבק ניתן למצוא בדף הפייסבוק שלהם.  במסגרת המאבק הוגשה גם חוות דעתי שלי בנושא. על המשמעויות החברתיות של ההנחיות, אשר דוחקות את המלכר”ים מתפקידם בטיפול בבעיות חברתיות אפשר לקרוא כאן במאמרו של ד”ר נוי ברינט.

כמי שליוותה עשרות מכרזים של גופים ציבוריים ברור לי שלא ניתן לקיים הליכי מכרז  כאשר המציעים צריכים לקבל אישורו של גורם אחר ולחשוף את התחשיבים שלהם והמחיר המוצע במכרז. ההנחיות פוגעות בתחרויות הליכי המכרז, בסודיות, ביעילות הליכי המכרז וביכולת של עורכי המכרז לקבל את ההצעה הטובה ביותר. ההנחיות יוצרות בירוקרטיה מכבידה גם על עורכי המכרזים וגם על המציעים.  אולם, כל עוד ההנחיות לא שונו, מי שלא פועל לפיהן נמצא בסיכון לפיו רשות המיסים תגדיר אותו כ”עוסק” לצורך מע”מ.

=

משרדי עוסק בכל הנושאים הנוגעים לקבלת סיוע  מהמדינה למגזר הפרטי –  למגזר השלישי (עמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכ”רים אחרים) ותמריצים למגזר העסקי (מפעלי תעשייה, סטארט-אפ, חברות היי-טק ומפעלים קטנים) ומכרזים של גופים ציבוריים.  מומלץ מאוד  שבמקרים אלו ההגשה למכרז תלווה בייעוץ משפטי.

תודה רבה!

יש לכם הערות או הארות? מוזמנים ומוזמנות לשלוח אליי!

אהבתם את התוכן? אשמח אם תשתפו עם קולגות וחברים!

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה  חוות דעת משפטית. המידע בניוזלטר הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.gsfui

מה קורה כשהמדינה עושה טעות? האם האזרח משלם? 

איך פסק דין העוסק במקרקעין משפיע על ההתנהלות שלנו מול הרשויות?

פסק דין חדש של בית המשפט העליון מחזק את מעמדו של האזרח מול רשות מינהלית שעשתה טעות אשר גרמה  לו נזק (עא 2733/19  אורן אלימלך נ’ רשות מקרקעי ישראל).

בני זוג שאיחרו במועד תשלום עבור קרקע שהקצתה רמ”י (רשות מקרקעי ישראל) טענו שהאחרונה היתה חייבת לתת להם ארכה להשלמת התהליך. ביהמ”ש העליון קבע, קודם כל, כי רשות מינהלית לא חייבת לתת ארכה, גם לא של יום אחד.

אולם, רמ”י טעו בתאריך התשלום על השובר ונתנו לבני הזוג מועד קצר יותר לתשלום, ממה שמתחייב לפי נהליה. בית המשפט קבע כי אם הרשות פועלת בחוסר תום לב ומוסרת מידע שאינו נכון לאזרח, עליה לפעול על מנת לתקן את הנזק שנגרם לו.

עצם הטעות במועד האחרון לתשלום מהווה התנהגות חסרת תום לב מצד רמ”י, גם אם מדובר בטעות מחשובית ורמ”י לא התכוונה להטעות את המערערים, אבל יש כאן סטייה מסטנדרט התנהגות מצופה מרשות מנהלית.

כיוון שרמ”י, על פי נהליה, עומדת על ביצוען של עסקאות בהתאם למועדים שנקבעו, עליה לספק  ליזמים מידע מדוייק וברור על המועדים בהם הם נדרשים לעמוד בהם. טעויות או אי דיוקים, גם אם נעשו ללא כוונת מכוון, אינם עולים בקנה אחד עם חובת ההגינות החלה על רמ”י. הצדדים היו במו”מ מתקדם, אשר במהלכו השקיעו המערערים משאבים משמעותיים בביצוע הרכישה. ביהמ”ש חשב שלא הגיוני שלא להתייחס להתנהגות רשלנית של רמ”י, אשר ייתכן כי תרמה לירידה לטמיון של השקעות המערערים ברכישת הנכס.

כאמירה עקרונית, העיר ביהמ”ש כי מן הראוי להסדיר את עניין מתן הארכות לתשלום  בנהלים, הקובעים מנגנונים מסודרים למתן ארכה במקרים מתאימים.

איך פסק הדין הזה רלוונטי להתנהלות מול רשויות אחרות? ומה אפשר ללמוד ממנו?

  • וודאו מה לוחות הזמנים כדי לבצע את מה שהרשות המינהלית דרשה מכם, ואיך ומתי אפשר לקבל ארכה.
  • תעמדו בזמנים שקובעים לכם. תתייחסו אליהם כאל מועדים קשיחים. אל תבנו על כך שתקבלו ארכה.
  • אם אין ברירה ואתם חייבים ארכה – תבקשו אותה בצורה ברורה, עם לוחות זמנים ברורים להשלמת הנדרש מכם.
  • הרשות עשתה טעות (וזה קורה) – תעמדו על כך שלא תיפגעו מזה.

משרדי עוסק בכל הנושאים הנוגעים לקבלת סיוע  מהמדינה למגזר הפרטי –  למגזר השלישי (עמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכ”רים אחרים) ותמריצים למגזר העסקי (מפעלי תעשייה, סטארט-אפ, חברות היי-טק ומפעלים קטנים).

עבודה נכונה, היכרות עם הדרישות הבירוקרטיות והמקצועיות תסייע לכם להיכנס למעגל הגופים הנתמכים ללא תקלות.

היכרות משרדנו עם המסלולים השונים ועם הדרישות הבירוקרטיות מאפשרת למקסם את אפשרויות הסיוע, לעמוד בתנאי הסף, למלא את הטפסים הנכונים ולהתמודד עם ביקורות עומק ודחיית בקשות.

תודה רבה!

יש לכם הערות או הארות? מוזמנים ומוזמנות לשלוח אליי!

אהבתם את התוכן? אשמח אם תשתפו עם קולגות וחברים!

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה  חוות דעת משפטית. המידע הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

השתתפות מלכ"רים

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn