איך עוברים בשלום ביקורת עומק?

מהי ביקורת עומק:

כל גוף נתמך אמור לעבור ביקורת עומק אחת לכמה שנים מטעם רשם העמותות והחל”צ ומטעם החשב הכללי:

* רשם העמותות והחל”צ מבצע ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור לפי מדיניות הביקורת שלו. ככלל, ביקורות עומק נערכות לעמותות שהמחזור שלהן מעל 1,000,000 ₪. רשם העמותות רשאי גם להוציא ביקורת עומק גם לעמותה שמחזורה פחות מכך (למשל במקרה של בירור תלונה על התנהלות לא תקינה).

* החשב הכללי מבצע ביקורות עומק בגופים נתמכים, לפי תכנית עבודה שקבע. בנוסף, המשרד התומך אמור לערוך ביקורת המשרדית לפחות אחת לשנה,  במסגרתה הוא נדרש לבקר במקום פעילותו של כל גוף נתמך, ולוודא כי מתקיימים התנאים למתן התמיכה וכי הפעילות הנתמכת מבוצעת כנדרש. בנוסף, רו”ח מטעם החשב הכללי בודק את עמידת הגופים הנתמכים בהוראות מבחני התמיכה ונוהל התמיכות לפני אישור בקשת התמיכה השנתית. מטרת מערכי הביקורת  של החשב הכללי  לוודא שכספי התמיכה משמשים את הגופים הנתמכים למטרה שלשמה ניתנו ולוודא עמידה בהוראות נוהל התמיכות ומבחני התמיכה הרלוונטיים.

בהחלטה משותפת של רשם העמותות והחל”צ והחשב הכללי הוחלט לסנכרן, במידת האפשר, בין ביקורות העומק. לעיתים, גורם אחד עושה ביקורת עומק אחת גם עבור רשם העמותות וגם עבור החשב הכללי. רשם העמותות לא יתחיל בביקורת עומק בעמותה שעברה ביקורת עומק טעם החשב הכללי בשלושת השנים האחרונות (אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות).

ביקורת העומק מבוצעות על-ידי רואי חשבון חיצוניים, שנבחרו על-ידי רשם העמותות או החשב הכללי.

הנושאים הנבדקים בביקורת עומק של רשם העמותות:

רשם העמותות בודק האם העמותה מתנהלת בהתאם להוראות חוק העמותות, התש”ם – 1980 ובכפוף לחוברת ההנחיות עדכנית להתנהלות עמותות שהוציא. אם מדובר בחל”צ, הרשם בודק אם החל”צ מתנהלת בהתאם להוראות הרלוונטיות בחוק החברות, התשנ”ט – 1999. נושאי הבדיקה מפורטים באתר רשם העמותות והחל”צ. רו”ח הבודק יפנה לעמותה לקבלת המסמכים המבוקשים.  טיוטת דוח הביקורת תועבר לתגובת העמותה או החל”צ. לאחר קבלת התגובה- יגובש דוח ביקורת סופי. ממצאי הדוח ומסקנותיו משמשים את רשם העמותות לצורך קבלת החלטה בדבר נקיטה בסמכויותיו לפי דין, אם נדרש.

הנושאים הנבדקים בביקורת עומק של החשב הכללי: 

מטרת ביקורת העומק היא לבצע בדיקה מעמיקה של פעילותו הכספית של הגוף הנתמך ביחס לביצוע התמיכה ועמידה בהוראות נוהל התמיכות. מי שנתמך על-ידי יותר מאשר משרד ממשלתי אחד – הביקורת תבחן את עמידתו בתנאי כל מבחני התמיכה הרלוונטיים לפעילותו.

איך מתארגנים לביקורת עומק של החשב הכללי? 

מומלץ מאוד כי כבר בעת קבלת ההודעה על ביקורת עומק, לאסוף את כל המסמכים הנדרשים ולארגנם בצורה מסודרת ולוודא כי הם עומדים בדרישות החוקיות (חתימה, מניין חוקי וכו’). בדרך כלל, יבקש עורך הביקורת את המסמכים הבאים:

א. תעודת התאגדות, תקנון, אישור ניהול תקין ודוחות מילוליים.

ב. אישורי רשויות המס (ניהול ספרים, מעמד ברשויות המס וכו’). 

ג. פרוטוקולים מישיבות האספה הכללית, הוועד המנהל וועדת הביקורת.

ד. דוחות כספיים מבוקרים.

ה. מסמכים כספיים: מאזני בוחן, כרטסות ודפי בנק, נתוני שכר והאסמכתאות להם.

ו. פרטי מתנדבים ואופן רישום עבודת מתנדבים.

ז. בקשות התמיכה, דוחות ביצוע וכל המסמכים שהוגשו למשרד התומך לתקופת הביקורת.

ח. אסמכתאות לנתונים שהוגשו בבקשת התמיכה.

ט. הצעות מחיר, חוזים והסכמים.

התנהלות מסודרת ביומיום (שמירת מסמכים, חתימה על פרוטוקולים במועד, קיום נהלים מסודרים), תסייע לכם לצלוח את הביקורת העומק ללא תקלות. יש לאסוף את כל המסמכים המבוקשים על-ידי עורך הביקורת ולספק לו את ההסברים שידרוש. אין צורך לנדב מידע או לספק מידע שלא התבקש. המידע שיימסר צריך להיות אמין ומהימן, ומגובה ככל הניתן בכתב ובנהלי העמותה. במידת הצורך, רצוי למנות גורם אחד, הבקיא בנושאים הרלוונטיים לביקורת, כדי שיעמוד בקשר עם עורך הביקורת.

רצוי, כמובן, לשמור על גישה עניינית ומכבדת כלפי עורך הביקורת, אלא אם מגלים גישה עויינת או טעויות מהותיות. במקרה כזה, כדאי מאוד להתלונן כבר בשלב זה למערך התמיכות המרכזי.

לאחר איסוף כל המסמכים המבוקשים, תוכן טיוטת דוח הביקורת, אשר תועבר לתגובת הגוף הנתמך. לאחר קבלת הטיוטה, יש לקרוא בעיון את טיוטת דוח הביקורת ולתקן כל פרט, גם אם שולי וקטן. יש לוודא כי לא נפלו טעויות בביקורת, וכי ההצגה של הפעילות הנתמכת בטיוטת הדוח הינה תקינה ומדוייקת. יש לוודא כי ההתייחסות עורך הביקורת לתוכן מבחני התמיכה ולנוהל התמיכות הינה מדויקת.

לאחר קבלת תגובת הגוף הנתמך- יגובש דוח ביקורת סופי ויועבר לוועדת התמיכות, אשר רשאית להחליט האם לאמץ או לדחות את ממצאי את מערך הביקורת.

מה קורה לאחר שיש דוח ביקורת עומק סופי? 

אם נמצאו בביקורת העומק ליקויים טכניים, שאינם משפיעים על הזכאות לתמיכה או על גובהה, יידרש הגוף הנתמך לתקן את הליקויים שנמצאו תוך הזמן שתקבע וועדת התמיכות.

אם נמצאו בביקורת העומק ליקויים מהותיים – אי עמידה בתנאי מבחן התמיכה או נוהל התמיכות אשר משפיעים על הזכאות לתמיכה או על גובהה– וועדת התמיכות תחליט על החזר תמיכה. במקרה כזה, על ועדת התמיכות לקיים שימוע לגוף הנתמך לפני נקיטת צעדים להשבת תמיכה. שימוע נערך בד”כ בכתב, אולם ועדת התמיכות רשאית גם לקיים שימוע בעל-פה. אם לאחר השימוע, ועדת התמיכות לא השתכנעה בטיעוני הגוף הנתמך, היא תקבל החלטה על החזר תמיכה ותפעל להשבת הכספים ששולמו ואינם מגיעים לגוף הנתמך. במקרה כזה, ניתן לבקש גם פריסה של התשלומים.

עיכוב בקבלת החלטת ועדת התמיכות – אם תוך 90 יום ועדת התמיכות לא קיבלה החלטה בביקורת העומק, רשאית וועדת התמיכות לקבוע כי נדרש לה זמן נוסף לקבלת החלטה, שלא יעלה על 90 יום נוספים. לאחר 180 יום, יעוכבו לגוף הנתמך כספי התמיכה בהיקף הסכום שהוא נדרש להחזיר לפי ממצאי הביקורת.

חשוב מאוד! אם טיוטת הדוח מעלה חשדות לליקויים מהותיים – אי עמידה בתנאי מבחן התמיכה או נוהל התמיכות – מומלץ מאוד להתייעץ עם עו”ד כבר בשלב הכנת התשובה לטיוטת הדוח. תשובה שאינה מקיפה או משכנעת מספיק עלולה להביא לממצאים שליליים בדוח הסופי ולשלילת תמיכה על-ידי ועדת התמיכות.

אם הגעתם לשלב השימוע בפני וועדת התמיכות, חשוב מאוד להיעזר בעורך דין על-מנת להציג את עמדתכם בצורה המיטבית בפני וועדת התמיכות.

בהצלחה!

הטיפ המנהלי החודשי: עמותות שהגישו בקשות תמיכה לשנת 2022 – המועד הגשת דוח ביצוע לשנת 2021 הוארך עד ליום 30.11.2022 (במקום 31.101.2022). חשוב מאוד להגיש בזמן כדי לקבל את מלוא התמיכה המגיעה לכם.

משרדי עוסק בכל הנושאים הנוגעים לקבלת סיוע מהמדינה למגזר הפרטי – למגזר השלישי (עמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכ”רים אחרים) ותמריצים למגזר העסקי (מפעלי תעשייה, סטארט-אפ, חברות היי-טק ומפעלים קטנים).

עבודה נכונה, היכרות עם הדרישות הבירוקרטיות והמקצועיות תסייע לכם להיכנס למעגל הגופים הנתמכים ללא תקלות.

היכרות משרדנו עם המסלולים השונים ועם הדרישות הבירוקרטיות מאפשרת למקסם את אפשרויות הסיוע, לעמוד בתנאי הסף, למלא את הטפסים הנכונים ולהתמודד עם ביקורות עומק ודחיית בקשות.

תודה רבה!  

יש לכם הערות או הארות? מוזמנים ומוזמנות לשלוח אליי!

אהבתם את התוכן? אשמח אם תשתפו עם קולגות וחברים!

מוזמנים ליצור איתי קשר בטלפון: 03-5076998 במייל office@ferber-law.co.il או דרך טופס יצירת הקשר באתר.

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. המידע בניוזלטר הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

איך עוברים ביקורת בשלום?

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn