הקלות על גיוס כספים ופעילות עמותות בתקופת “חרבות ברזל”

האירועים הקשים בעוטף עזה, הביאו בעקבותיהם  גל התגייסות חסר תקדים של החברה הישראלית.  עמותות ומתנדבים עושים היום את מה שהממשלה היתה אמורה לעשות בימים כתיקונם:  לחלץ אזרחים, להפיץ סרטוני הסברה, לקנות אפודים לחיילים, לדאוג למגורים למפונים ולחיות המחמד שלהם. המתנדבים אספו כמויות של בגדים וציוד שמספיקים למדינה קטנה, בישלו ושינעו אוכל לחיילים, לבתי חולים ולמפונים. מתנס”ים וגני ילדים הפכו למרכזים לוגיסטיים, וסלונים ביתיים- לחמ”ל.  

פעילות החברה האזרחית קיבלה רוח גבית מרשם העמותות, מרשות המסים ומהחשב הכללי, אשר פרסמו שורת הקלות לעמותות וחל”צ בתקופת “חרבות ברזל”. הפוסט הזה מתעדכן מעת לעת, בהתאם להנחיות העדכניות. מומלץ לבדוק מעת לעת. 

⇐ שחרור כספים לגופים נתמכים – כדי לפנות כספים לצורך מימון הוצאות המלחמה, הנחה החשב הכללי את משרדי הממשלה להקפיא תקציבים שלא בוצעו ולשקול גם לבטל תמיכות שאינן בסדרי העדיפות של אותו משרד. 
בצד ההקלות, וועדת התמיכות רשאית  לשלם עד 80% מסכום התמיכה ללא קבלת דו”ח ביצוע, בתנאי שהתמיכה כבר אושרה ותורמת לחוסן החברתי . 
קולות קוראים חדשים לשנת 2024 לא יפורסמו לפני 1.12.2023. 

הקלות  בנושא שימוש בכרטיסי אשראיעד לתום תקופת החירום, עמותות יוכלו לעשות  שימוש בכרטיס אשראי, בתנאים הבאים: כרטיס האשראי ישוייך אל חשבון הבנק של העמותה; השימוש בכרטיס האשראי יבוצע רק על ידי אחד ממורשי החתימה של העמותה; בטרם שימוש בכרטיס האשראי, תתקבל החלטה מפורטת על ידי ועד העמותה לגבי סוג ההוצאות המאושר לשימוש בכרטיס האשראי וסכומן, תוך שקילת הצורך בקביעת מגבלות לשימוש בהתאם לסוג העמותה ופעילותה; העמותה תשמור במשרדיה או באופן דיגיטלי תיעוד של ההוצאות שביצעה באמצעות כרטיסי אשראי; יידרש אישור מורשה חתימה שני, בכתב, על הוצאות העמותה בכרטיס אשראי, לכל הפחות, מדי חודש.  ניתן גם לעשות שימוש ביישומוני תשלום (כגון bit  ו-paybox) כדי לקבל כספים לעמותה.
הודעה מתאימה נמסרה מטעם רשמת העמותות לבנקים.

⇐ דחיית  מועד ההגשה של הדיווחים השנתיים לרשם העמותות – המועד האחרון להגשת דיווחים שנתיים לרשם העמותות, כדי לקבל במועד אישור ניהול  לשנת 2024 לרו”ח הכלולים בהסדר האורכות של רשם העמותות  נדחה ל-30.11.2023. המועד נדחה פעם נוספת ל-5.12.2023. אולם הובהר כי הארכה זו הינה ההארכה האחרונה שניתן להעניקה בשנת 2023, בכדי שיחידת העמותות תעשה מאמץ לטפל בבקשות לאישור ניהול תקין עד לתחילת שנת 2024.

הקלות בגיוס תרומות – רשות המיסים מאפשרת לעמותות/ חל”צ להרחיב פעילותן ולגייס תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם פעילות זו אינה מוגדרת בתקנונן כמטרתן הציבורית, כך שניתן יהיה לקבל אישור לפי סעיף 46 על התרומות האלה,  וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים:  1. התקבלה החלטה במוסדות העמותה/החל”צ לגייס תרומות למאמץ המלחמתי; 2.  התרומות שתגייס העמותה ניתנו לשם פעילות שנועדה לסיוע במצב המלחמה; 3.  פעילות העמותה/החל”צ למען המאמץ המלחמתי, עומדת בתנאים הקבועים בדין ובנהלי רשות המיסים לעניין סעיף 46; 4. העמותה/חל”צ תרשום בספרי חשבונותיה פעילות גיוס תרומות למאמץ המלחמתי באופן נפרד שיאפשר מסלול ביקורת חשבונאית נאותה.

לגופים נתמכים- דחייה בהגשת דוחות על פעילות שנת 2022 –  בהתאם  לנוהל שר האוצר,  גוף  נתמך נדרש לדווח על הפעילות הנתמכת באמצעות הגשת דו”ח בשנה העוקבת לשנת התמיכה (למשל, בשנת 2023 יש להגיש דוח על הפעילות הנתמכת בשנת 2022) עד ליום 31.10.2023. לנוכח המצב הביטחוני הודיע סגן החשב הכללי  על הארכת המועד להגשת הדו”ח האמור עד ליום .30.11.2023. ועתה ניתנה דחייה נוספת עד ליום 15.12.2023. ההנחיות יעודכנו בהתאם להתפתחויות הבטחוניות.

⇐  פעילות תמיכה בעת מלחמה על ידי עמותות– ככלל, עמותה יכולה לפעול לקידום מטרותיה המאושרות בלבד. כדי לאפשר למגזר השלישי לממש את ייעודו ולתת מענה אפקטיבי לצרכים העולים מהשטח בזמן אמת בתקופת המלחמה, נתנה רשמת העמותות הקלה מהדרישה הנ”ל כדלקמן כל עוד מוכרז מצב חירום במדינה, עמותה תוכל לקיים פעילות שנועדה לסיוע מיידי וחיוני במצב המלחמה, בלי להגיש בקשה לשינוי מטרותיה, גם אם פעילות זו אינה תואמת באופן מלא את מטרותיה המאושרות, ובלבד שפעילות זו הינה למטרה קרובה למטרות העמותה. אין צורך להגיש בקשה לשינוי מטרות לרשם העמותות.
האישור ניתן בתנאים הבאים: 1.  העמותה תקבל החלטה במוסדותיה המוסמכים. 2. הפעילות תקבל ביטוי נפרד בספרי העמותה. 3. הפעילות נועדה לסיוע מיידי וחיוני במצב המלחמה ותתקיים כל עוד מוכרז מצב חירום.

הקלות ביבוא תרומות של ציוד למדינת ישראל רשות המיסים פרסמה נהלים המקלים על שחרור מהמכס של טובין המיועדים לחיילי צה”ל או למטרות אזרחיות.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn